This project is read-only.
制作时,在每个CS文件的顶部添加版权信息,如下:

/*版权声明
*
* 本 河北大学管理学院信息管理系网站 由
* 河北大学 信管团队 开发
* 如有任何疑问请联系开发人员
*
* 项目开发者:朱胜贤、孙旭峰、水亚亚、张文元、项玥、吕芳、吴凡、谢静、李亚慧
*
* 如有任何疑问请联系:河北大学信管团队
* QQ:196396337
* Email:zagelover@163.com
* HomePage:http://sxgzs.com/
*
* CopyRight (c) 河北大学信管团队 2010~2020
*/

HBUIMIS

Last edited Oct 30, 2010 at 9:03 AM by zagelover, version 3

Comments

zagelover Nov 18, 2010 at 1:31 PM 
大家加油哈~